از رویا تا واقعیت

زندگی از آرزوها ساخته نشده، بلکه با اعمال و رفتار ما شکل گرفته و معنا یافته است.

چه بسیار آرزوهایی که زیر خروارها خاک خفته و هرگز به عمل در نیامده و چه بسیار اعمالی که دنیا را تغییر داده اند.

اگر آرزوهای خود را به عمل و واقعیت بدل نکنیم، مهم نیست چه رویاهای زیبایی ساخته و چه قصرها و ثروت هایی در آن پنهان کرده ایم، هرگز هیچ تغییری در دنیا واقعی ایجاد نمی کنند.

اگر رویای صلح جهانی، غذا برای همه، آرامش و امنیت و هزاران رویای زیبای دیگر داشته باشیم اما قدمی برای تحقق آنها برنداریم، اثری بیش از تصاویر یک فیلم بر پرده بی جان سینما نخواهد داشت. 

درست است که به گفته اینشتین تخیل مهمتر از دانش است اما تحقق تخیل، به عمل و دانش وابسته است.

برخلاف آنچه در برخی از دوره های موفقیت تبلیغ می شود، با دست روی دست گذاشتن و صرفا تخیل نمی توان زندگی خود را ساخت، اکاهی، دانش و عمل عواملی هستند که تخیل را به واقعیت بدل می کنند. 

زندگی در خیال راحت تر است، مسئولیت و زحمتی ندارد اما آنکه اراده تغییر دارد به این اکتفا نمی کند، عمل می کند و راهی می یابد.

انتخاب شما چیست؟ رویاپردازی، عمل یا هر دو در کنار هم؟