منفعت

منافع مختلفی را می توان برای انسان برشمرد، از جمله منفعت مادی، جسمی، روانی، انرژیکی و ذهنی. 

هرگاه منفعت افراد به هر طریقی به خطر بیفتد آنگاه خوی تهاجمی و مبارزگر آنها فعال می شود. ترس از دست دادن منفعت به اشکال حق طلبی، و عدالت خواهی، گاها زورگویی، ریاکاری، یا قهرکردن، گوشه گیری، تظاهر به بدبخت و بی نوا بودن بروز می کند. 

وقتی کسی هویت ما را به چالش بکشد، اهانت، بی احترامی، تحقیر یا توهین کند منفعت روانی و احساسی ما را هدف گرفته، وقتی باورها، اعتقادات و تصاویر ذهنی ما مورد هدف باشد منفعت ذهنی ما به خطر می افتد.

گاهی تلاش برای حفظ منافع به شکل تعصب، خشونت، خودخواهی و وحشیگری درآمده و تبدیل به یکی از موانع اصلی رشد می شود، حال آنکه اگر برخی منافع را رها کنیم، در روند تغییر و رشد قرار گرفته، از تعصبات و ترس ها رها و به نسخه بهتری از خود تبدیل می شویم.

وقتی خشمگین و برافروخته می شوید از خود بپرسید کدام منفعت من به خطر افتاده؟ آیا حفظ این منفعت باعث رشد من می شود یا بازدارنده است؟