رهایی از قضاوت

دانسته های ما ، قضاوت های ما را می سازند. 

ما با دانسته هایی که پیش فرض هایمان را می سازند به انسان ها و دنیا می نگریم و با اینکه گاهی اوقات باعث می شود از برخی مشکلات دور بمانیم، باعث از دست رفتن بسیاری از موقعیت ها و تجربه های ناب نیز می شود.

رهایی از دانستگی، رهایی از قضاوت و سوءتفاهم است و نگاهی خالص که آماده دیدن  تمام ظرافت ها، موقعیت ها و زیبایی هاست بما می بخشد.